Hur väl lyckas Du med Din verksamhets projekt- och utvecklingsarbete?

 

50 – 75 % av alla utvecklingsprojekt misslyckas, vad avser:
bullet

Förväntad effekt

bullet

Vid förväntad tid

bullet

Till förväntad kostnad

visar åtskilliga, såväl akademiska forskningsrapporter, som rapporter från oberoende institut som t.ex.:

bullet

Gartner Group (www.gartnergroup.com)

bullet

Butler Group (www.butlergroup.com)

bullet

Standish Group (www.standishgroup.com)

Tillhör även Dina utvecklingsprojekt denna statistiks dystra skara?

Saknar Du engagemang och samsyn bland Dina projekts berörda och medverkande?

Rådgör med Q-Tech!

 

Världen är full av tappade sugar.

Samsyn skapas genom modeller och modelleringstekniker.

 

 

Världen är full av tappade sugar

Q-Tech är rådgivaren för Dig, som i Ditt förbättringsarbete strävar efter en långsiktigt hållbar och kvalitativ utveckling av Din verksamhet och Dina projekt. Kalla det gärna Operativ Utveckling.

Det är idag vanligt att initiativ tas till spännande utvecklingsprojekt av såväl verksamheter som projekt. Tyvärr är det nästan lika vanligt att dessa initiativ bara kommer halvvägs fram, om de ens kommer ur startgroparna.

Allt oftare resulterar istället dessa, många gånger goda, initiativ till att efterhand läggas till den redan långa raden av ”tappade sugar” och ”Vad var det vi sa!”. Något som successivt åderlåter verksamhetens förtroende för sin ledning och i värsta fall omöjliggör ett fortsatt konstruktivt agerande från densamma.

Enligt Gartner Group, Butler Group, Standish Group m fl  institut och forskningsstudier misslyckas 50 – 75 % av alla utvecklingsprojekt, vad avser förväntade effekter, till förväntade kostnader och inom förväntad tid.

Q-Tech medverkar som rådgivare till såväl ledning som verksamhet, så att goda initiativ, med förutsättningar att ge varaktiga resultat, också uthålligt genomförs och blir till framgångsrika projekt.

<<Åter

 

Samsyn genom Modeller och  Modelleringstekniker

Q-Tech arbetar med att, genom visuella modeller och modelleringstekniker, skapa en grundläggande samsyn vid allt utvecklingsarbete. En konstruktiv samsyn ser Q-Tech som en grundläggande förutsättning, för att ta till vara en organisations hela inneboende kraft från såväl ledning som den lokala expertisen.

Ett arbetssätt, baserat på samsyn, höjer kvalitén i Ditt utvecklingsarbete och i Dina beslutsunderlag. En kvalitet i beslut och handling som underlättar Din strävan efter ”Right First Time”, eller för att uttrycka det med Philip B. Crosbys ord: ”Kvalitet är gratis! Det kostar ingenting extra att göra rätt från början. Det är bristen på kvalitet som kostar extra, dvs. varje gång som något i onödan måste rättas till.”

Q-Techs erfarenhet är att det genom en sund, tidig eftertänksamhet, kalla det gärna analys, blir betydligt enklare för Dig att fatta korrektare beslut i Ditt förbättringsarbete. Något som är en grundförutsättning för Din verksamhets långsiktiga och hållbara utveckling.

En därtill viktig grundförutsättning är att Dina beslut, förutom att de informeras och kommuniceras, också accepteras, så att de tas på allvar och genomförs med entusiasm och stort engagemang. Något som starkt underlättas, när alla berörda känner sig naturligt involverade. Härigenom samlas hela kraften i Din organisation och det skapas en positiv, framåtsträvande miljö där alla, med fokus på Ert gemensamma mål, drar åt samma håll.

<<Åter